Το  κεφάλαιο της Οργανικής Χημείας στη Χημεία Γ΄ Λυκείου είναι ίσως το αγαπημένο κεφάλαιο των μαθητών. Στην αρχή του κεφαλαίου οι μαθητές συναντούν δυσκολίες καθώς δεν θυμούνται τις ομόλογες σειρές από τη Β΄Λυκείου και έχουν ξεχάσει την ισομέρεια. Όσο πιο γρήγορα ξεπεράσουν οι μαθητές τις αρχικές δυσκολίες στην Οργανική χημεία τόσο πιο εύκολα θα κυλήσει το κεφάλαιο. Οι αντιδράσεις προσθήκης θα αποτελέσουν την αρχή και θα θέσουν βάσεις για την Οργανική Χημεία. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνονται όλες οι αντιδράσεις προσθήκης (προσθήκη στο διπλό, τριπλό δεσμό , στις καρβονυλικές ενώσεις και στο τριπλό δεσμό του CN) που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές. Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικές ασκήσεις για να εξασκηθούν τα παιδιά στην προσθήκη.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

[Download not found]

Αντιδράσεις προσθήκηςΕξάσκηση στις αντιδράσεις προσθήκης

1. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων;

α) Προσθήκη Η2 στο προπένιο παρουσία Ni

β) Επίδραση Η2 στο μεθυλοπροπένιο παρουσία Pt

γ) Προσθήκη Η2 στην 3-βουτιν-1-όλη παρουσία Pd

δ) Προσθήκη Cl2 στο 2-βουτένιο

ε) Επίδραση Br2 στο 3-μέθυλο-1-βουτένιο

στ) Προπενικό οξύ αντιδρά με διάλυμα Br2 σε CCl4

ζ) Προσθήκη HBr στο 1-βουτένιο

η) Προσθήκη HCl στο 3 μέθυλο-2-πεντένιο

θ) Προσθήκη H2O στο αιθένιο παρουσία H2SO4

ι) Προσθήκη H2O στο μεθυλοπροπένιο σε όξινο περιβάλλον

2. Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις

α) CH2=CH-CH3 + HI →

β) CH3-CH=CH-CH3 + HBr →

γ) HCHO + HCN →

δ) CH3COCH3 + HCN →

ε) CH3CH(CH3)CH=CH2 +H2O →

στ) HC≡CH +H2O →

ζ) CH3C≡CH +H2O →

η) CH3CHO + HCN →

θ) CH3C≡CH +2Cl2

ι) CH3CHO + Η2

ια) CH3COCH3 + Η2

ιβ) CH3C≡CH +2ΗCl→

3. Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις και να ονομαστούν οι αλκοόλες που παράγονται

α) CH3-MgBr + HCHO → ενδιάμεσο προϊόν→

β) CH3CH2-MgBr + CH3CHO→ ενδιάμεσο προϊόν→

γ) CH3COCH2CH3+ CH3CH2CH2MgI → ενδιάμεσο προϊόν→

δ) CH3CH(CH3)CHO + CH3-MgCl → ενδιάμεσο προϊόν→

ε) CH2O + CH3CH(CH3)CH2-MgCl → ενδιάμεσο προϊόν→

στ) CH2O + CH3CH2-MgCl → ενδιάμεσο προϊόν→

ζ) CH3COCH2CH3+ CH3MgI → ενδιάμεσο προϊόν→

η) CH3CHO + CH3CH2CH2MgI → ενδιάμεσο προϊόν→


About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών