Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Κεφάλαιο «ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ»

  • Παρ. «Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή»
  • Από την παρ. «Κυριότερα οξειδωτικά –αναγωγικά.

Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»: – υποενότητα «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής» μόνο η «Μέθοδος μεταβολής του αριθμού οξείδωσης» και – υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων» μόνο τα: 1) Οξείδωση ΝΗ3 από CuO, 4) Οξείδωση CO από KMnO4 παρουσία H2SO4 και 5) Οξείδωση FeCl2 από K2Cr2O7 παρουσία HCl.

 Κεφάλαιο «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ»

  • Παρ. «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης – ενθαλπία»

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ υποενοτήτων: «Ενθαλπία αντίδρασης – ΔΗ», «Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0 », «Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0 f», «Πρότυπη ενθαλπία καύσης , ΔΗ0 c», «Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωση, ΔΗ0 n», «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0 sol» και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0 B».

 Κεφάλαιο «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»

  • Παρ. «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση – Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Παράδειγμα με την Εφαρμογή του.

Κεφάλαιο «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»

  • Εισαγωγή • Παρ. «Έννοια χημικής ισορροπίας-Απόδοση αντίδρασης» • Παρ. «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας – Αρχή Le Chatelier» • Από την παρ. «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc – Kp» μόνο η υποενότητα «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc» χωρίς την Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας. Παρατήρηση: Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πίεση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.

Κεφάλαιο «ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»

ΕKTΟΣ ΑΠΟ: • υποενότητα «Ισχύς οξέων – βάσεων και μοριακή δομή» της παρ. «Ιοντισμός οξέων – βάσεων» και • παρ. «Γινόμενο διαλυτότητας».

Κεφάλαιο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ»

ΕKTΟΣ ΑΠΟ: 14 • υποενότητα «Ηλεκτροσυγγένεια» της παρ. «Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων» και • παρ. «Ηλεκτρονιακοί τύποι – Σχήματα μορίων»

Κεφάλαιο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

ΕKTΟΣ ΑΠΟ: • υποενότητα «Επαγωγικό φαινόμενο» της παρ. «Δομή οργανικών ενώσεων – Διπλός και τριπλός δεσμός – Επαγωγικό φαινόμενο», • παρ. «Στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)», • υποενότητες «Η αρωματική υποκατάσταση» και «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων» της παρ. «Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων», • υποενότητα «Οργανικές συνθέσεις» της παρ. «Οργανικές συνθέσεις – Διακρίσεις» με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα την ύλη από το σχολικό βιβλίο έχοντας αφαιρεθεί τα κομμάτια που είναι εκτός ύλης.

Έξεταστέα ύλη Χημείας Γ΄ Λυκείου 2015-2016 (από το παλιό βιβλίο της Β)
Κεφάλαιο  Σχολικό βιβλίο
Οξειδοαναγωγή  [Download not found]
Θερμοχημεία  [Download not found]
Χημική Κινητική  [Download not found]
Χημική Ισορροπία  [Download not found]

Ο Κώστας Χαρκοπλιάς ετοίμασε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει  την ύλη της Γ΄ Λυκείου από το παλιό βιβλίο της Β΄ Λυκείου κατεύθυνσης. Για να το δείτε πατήστε εδώ.

 

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών