Επάγγελμα Χημικός

Η Χημεία είναι η επιστήμη που μελετά την ύλη, τη σύνθεση, τη δομή, τις ιδιότητές της και ιδιαίτερα τις μεταβολές της σύστασής της, δηλαδή τις χημικές αντιδράσεις. Ο ορισμός που προτιμώ (ή  καλύτερα παρομοίωση) είναι ότι η χημεία είναι σαν την μαγειρική με μια βασική διαφορά. Στην χημεία ποτέ και για κανέναν λόγο δεν επιτρέπεται να γλύψεις το κουταλάκι.

Χημικός είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με τη μελέτη και έρευνα της δομής και σύνθεσης και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης. Τα τμήματα Χημείας καθώς και οι βάσεις τους απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τμήμα Βάσεις 2014 Βάσεις 2013 Βάσεις 2012 Διαφορά 2013-2014 Διαφορά 2012-2013
Χημείας Αθήνα 17086  16,274  16,852 5,0% -3,4%
Χημείας Πάτρα 15913  14,893  15,250 6,8% -2,3%
Χημείας Κρήτη 15410  14,386  14,806 7,1% -2,8%
Χημείας Θεσσαλονίκης 16501  15,540  15,806 6,2% -1,7%
Χημείας Ιωάννινα 15444  14,408  14,777 7,2% -2,5%

Μεταπτυχιακά:

Τα τμήματα χημείας προσφέρουν μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών ειδικεύσεων τα οποία απεικονίζονται συνοπτικά παρακάτω:

Το Τμήμα Χημείας Αθήνας προσφέρει τα εξής Μ.Π.Σ.:

 1. Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  1. Αναλυτική Χημεία
  2. Φυσικοχημεία
  3. Οργανική Χημεία
  4. Βιομηχανική Χημεία
  5. Χημεία Τροφίμων
  6. Βιοχημεία
  7. Κλινική Χημεία
  8. Ανόργανη Χημεία και τεχνολογία
  9. Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία
 2. Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
 3. Διδακτικής της Χημείας και νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (Διατμηματικό)
 4. Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας (Διατμηματικό)
 5. Οργανική Σύνθεση και Βιομηχανικές Εφαρμογές της (Διατμηματικό)
 6. Κατάλυση και Εφαρμογές της

To τμήμα επίσης συμμετέχει και στα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

α) Ωκεανογραφία

β) Κλινική Βιοχημεία

Το Τμήμα Χημείας Πάτρας προσφέρει τα ακόλουθα Μ.Π.Σ..:

 1. Χημείας με κατευθύνσεις:
  1. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων,
  2. Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά,
  3. Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας,
  4. Περιβαλλοντική Ανάλυση,
  5. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία,
  6. Συνθετική Χημεία,
  7. Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες
  8. Βιοτεχνολογία Τροφίμων (Διακρατικό-Διατμηματικό)
  9. Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων (Διατμηματικό)
  10. Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών (Διατμηματικό)
  11. Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Διατμηματικό)
  12. Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με βιολογική Δραστηριότητα (Διατμηματικό)
  13. Βιοανόργανη Χημεία (Διατμηματικό)
  14. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία (Διατμηματικό)

Το Τμήμα Χημείας Ιωαννίνων προσφέρει Μ.Π.Σ. με ειδικεύσεις:

 1. Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες με κατευθύνσεις:
  1. Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία-Μικροβιακή Βιοτεχνολογία,
  2. Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία-Προσομοίωση,
  3. Χημεία Νέων Υλικών-Πολυμερή,
  4. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και
  5. Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές
  6. Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης

Επιπλέον, συντονίζει τα παρακάτω Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 1. Βιοανόργανη Χημεία
 2. Αγροχημεία-Βιολογικές Καλλιέργειες
 3. Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή (Διατμηματικό)

Τέλος, συμμετέχει στα ακόλουθα Διατμηματικά-Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά:

 1. Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 2. Βιοτεχνολογία
 3. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία

Το Τμήμα Χημείας Κρήτης προσφέρει το ακόλουθο Μ.Π.Σ.:

 1. Χημείας με κατευθύνσεις:
  1. Ανόργανη Χημεία,
  2. Βιοχημεία,
  3. Οργανική Χημεία,
  4. Φυσικοχημεία,
  5. Αναλυτική Χημεία,
  6. Χημεία Περιβάλλοντος
 2. Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστηριότητα
 3. Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
 4. Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
 5. Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία (Διατμηματικό)

Το Τμήμα Χημείας Θεσσαλονίκης προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας με κατευθύνσεις:

 1. Ανόργανα Χημεία
 2. Οργανική Χημεία
 3. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
 4. Βιοχημεία
 5. Προχωρημένη Χημική Ανάλυση
 6. Χημεία Περιβάλλοντος
 7. Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία
 8. Χημική Τεχνολογία
 9. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
 10. Χημεία και Τεχνολογία

Το τμήμα επίσης συμμετέχει στα ακόλουθα Διατμηματικά Μ.Π.Σ.:

 1. Βιοανόργανη Χημεία
 2. Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (λειτουργεί και στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.)
 3. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες
 4. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στην Οργανική Βιομηχανική Χημεία
 5. Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
 6. Χημεία Φυσικών Προϊόντων
 7. Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας (λειτουργεί και στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.)

Το πτυχίο του χημικού δίνει ταυτόχρονα και άδεια άσκησης του επαγγέλματος (Νόμος του 1927). Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπαίνουν στον Κλάδο Π.Ε. 0402, Φυσικών Επιστημών (Χημικός) και μπορούν να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές χημείας.

Ο Χημικός μπορεί να ασχοληθεί με κάθε αντικείμενο που αφορά τη θεωρία και τις εφαρμογές της επιστήμης της Χημείας
με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (παροχή υπηρεσιών-συμβουλών και γνωμοδοτήσεων)

Αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε την επαγγελματική απασχόληση ενός Χημικού μπορούμε σε γενικές γραμμές να πούμε ότι ένας Χημικός θα είναι:

 1. Εργαστηριακός Χημικός
 2. Χημικός Παραγωγής
 3. Επιστήμονας Ελέγχου και μελετών
 4. Πωλητής
 5. Ελεύθερος Επαγγελματίας
 6. Εκπαιδευτικός

Ο Εργαστηριακός Χημικός μπορεί να απορροφηθεί:

•Σε εργαστήρια Πανεπιστημίων
•Σε εργαστήρια Ερευνητικών Κέντρων (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Δημόκριτος κ.α.)
•Στο Χημείο του Κράτους
•Σε νοσοκομεία

Τι χρησιμοποιεί;

•Τις γνώσεις του
•Αναλυτικά όργανα υψηλής τεχνολογίας
•Εργαστηριακές συσκευές
•Αντιδραστήρες
•Ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Με τι ασχολείται;

•Ανάλυση και μελέτη χημικών ουσιών
•Έρευνα
•Εργαστηριακός έλεγχος προϊόντων
•Έλεγχος πρώτων υλών
•Συλλογή δειγμάτων για τις εργαστηριακές αναλύσεις

 

Ο Χημικός Παραγωγής μπορεί να απορροφηθεί:

•Βιομηχανία
•Επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής χημικών προϊόντων όπως:
 • Τρόφιμα
 • Ποτά
 • Φαρμακευτικά προιόντα
 • Καλλυντικά
 • Πλαστικά
 • Λιπάσματα
 • Πετρέλαιο
 • Χαρτί κ.α.

Με τι ασχολείται:

Είναι ο αρμόδιος για την επίβλεψη της χρήσης των πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο διαφόρων χημικών παραμέτρων (συμπύκνωση, σκληρότητα κ.α.). Επιπρόσθετα στη βιομηχανία έχει τη δυνατότητα απασχόλησης στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου. Ως χημικός ποιοτικού ελέγχου ασχολείται με τον έλεγχο των πρώτων υλών αλλά και του τελικού προϊόντος.

Ο Χημικός ως Επιστήμονας Ελέγχου και Μελετών εργάζεται κυρίως στο Δημόσιο τομέα σε διάφορα υπουργεία ή φορείς που εποπτεύονται από αυτά όπως:
•Υπουργείο Ανάπτυξης
•Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων
•Π.Ε.Ρ.Π.Α (Πρόγραμμα Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθήνας)
•Υπουργείο Γεωργίας
•Γενικό χημείο του κράτους κ.α.

Με τι ασχολείται;

•Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων
•Περιβαλλοντικό έλεγχο

Τα τελευταία χρόνια μεγάλη είναι η απορρόφηση των Χημικών στο τομέα των πωλήσεων. Η προώθηση χημικών προιόντων καθώς και των εργαστηριακών οργάνων απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. Έτσι οι Χημικοί ασχολούνται με την εμπορία πολυμερών υλικών και υλικών συσκευασίας (χαρτί, μέταλλα, μεταλλικά προϊόντα συσκευασίας, προϊόντα ξύλου, υφάνσιμες ίνες, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, καλλυντικά, αρώματα, φάρμακα (όχι όμως με την εμπορία των φαρμάκων) και άλλα χημικά προϊόντα, κεραμικά υλικά, δομικά υλικά, καύσιμα, λιπαντικά και άλλα προϊόντα πετρελαίου, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προϊόντα φυτοπροστασίας, λιπάσματα, προϊόντα που σχετίζονται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλκοολούχα ποτά, επιτραπέζια νερά, τρόφιμα, συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα),

Ο χημικός επίσης μπορεί να ανοίξει χημικό εργαστήριο, στο οποίο γίνονται χημικές αναλύσεις. Για την άδεια λειτουργίας δεν είναι απαραίτητο το πτυχίο του Χημικού. Για την διεξαγωγή μιας χημικής ανάλυσης αρμόδια είναι τα κατά τόπους χημικά εργαστήρια. Για την αποστολή του δείγματός προς ανάλυση μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε ιδιωτικά εργαστήρια χημικών αναλύσεων ή στο γενικό χημείο του κράτους (χημική υπηρεσία Αθήνας, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα).  Σε ένα “χημείο” εκτελούνται σήμερα χημικές αλλά και μικροβιολογικές αναλύσεις με την χρήση σύγχρονων οργάνων. Για τον λόγο αυτό οι αναλύσεις αυτές κατατάσσονται στην “Ενόργανη χημική ανάλυση”. Ο εξοπλισμός λοιπόν ενός ιδιωτικού χημικού ή μικροβιολογικού εργαστηρίου επιτρέπει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τον έλεγχο της ποιότητας νερών, των τροφίμων, των εδάφων και άλλων υλικών.

Επειδή, όμως, καθίσταται ένας ιδιωτικός φορέας, όπως είναι ένα ιδιωτικό χημείο, ελεγκτικός φορέας για λογαριασμό μιας επιχείρησης τροφίμων ή ενός δημοσίου δικτύου νερού, θα πρέπει και αυτός με την σειρά του να ελέγχεται. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. το οποίο ελέγχει τις διαδικασίες και την λειτουργία των εργαστηρίων χημικών αναλύσεων, ιδιωτικών και κρατικών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025. Το αποτέλεσμα είναι το εργαστήριο να είναι διαπιστευμένο και όχι “πιστοποιημένο εργαστήριο” όπως πολύ συχνά αναφέρεται.

Ο χημικός είναι γνωστό ότι μπορεί να εργαστεί  και στην Εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική και να διδάξει το αντικείμενο του. Ο κλάδος είναι ιδιαίτερα κορεσμένος και ο ανταγωνισμός ολοένα και μεγαλύτερος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τελευταίο διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π διαγωνίστηκαν 1235 υποψήφιοι για 78 θέσεις, ποσοστό δηλαδή 1 στους 16.

Συχνές ερωτήσεις από μαθητές

Μου αρέσει πολύ η Χημεία και θέλω να γίνω Χημικός. Να επιλέξω Θετική η Τεχνολογική Κατεύθυνση;

Επιλέγοντας την Τεχνολογική κατεύθυνση θα μπεις πιο εύκολα ενώ από την Θετική θα μπεις πιο σωστά. Ότι και να αποφασίσεις για τη Γ΄ Λυκείου στη Β΄ λυκείου να πας Θετική

Θέλω να ασχοληθώ με την Έρευνα και μου αρέσει η Χημεία. Να γίνω Χημικός;

Όποιος παίρνει πτυχίο Χημείας δεν γίνεται αυτομάτως ερευνητής. Πρέπει να συνεχίσει τις σπουδές του κάνοντας μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό. Έρευνα δε σημαίνει μόνο αναμιγνύω χημικές ενώσεις και κάνω αναλύσεις. Πρέπει να είσαι σε διαρκή αναζήτηση καινοτόμων ιδεών γράφοντας επιστημονικά προγράμματα.

Φαρμακευτική ή Χημικό;

Το δίλημμα αυτό προβληματίζει πολλούς υποψήφιους καθώς το βασικό μάθημα των δύο σχολών είναι η Χημεία και πολλοί υποψήφιοι θέλουν να την εφαρμόσουν στο χώρο των φαρμάκων. Η βασική διαφορά της φαρμακευτικής από το Χημικό είναι το επαγγελματικό δικαίωμα που δίνει στους αποφοίτους της τη δυνατότητα να ανοίξουν φαρμακείο. Το Χημικό είναι μια καθαρή θετική επιστήμη, η οποία προσφέρει πληθώρα επιλογών στους αποφοίτους της ανάλογα με την εξειδίκευση που θα αποκτήσουν μέσω του μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη Βιομηχανία φαρμάκων μπορεί να προσληφθεί και ο Χημικός και ο Φαρμακοποιός ανάλογα με τη θέση ενδιαφέροντος.

Ποια χαρακτηριστικά διακρίνουν έναν πετυχημένο Χημικό;

•Παρατηρητικότητα
•Μεθοδικότητα
•Υπομονή
•Υπευθυνότητα
•Επιδεξιότητα
•Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικών

Παρακάτω θα βρεις τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού, τόσο στο Δημόσιο, όσο και τον Ιδιωτικό τομέα όπως έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

[Download not found]

[top]