Η εξεταστέα ύλη στη Χημεία της Α’ Λυκείου ορίζεται από την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 178603/Γ2/22-11-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α’ Υ.ΠΑΙ.Θ. και την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 20895/Γ2/13-02-2014.

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Χημεία της Α’ Λυκείου γίνονται ως εξής:

1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζο- νται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

Κάθε μια από τις 5 ερωτήσεις, μπορεί να περιλαμβάνει:

• μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής με 4 πιθανές απαντήσεις ή

• μια ομάδα πέντε προτάσεων σωστού-λάθους ή

• μια ερώτηση αντιστοίχησης με 5 αντιστοιχήσεις ή …

• κάποια άλλου τύπου ερώτηση κλειστού τύπου.

 

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.

Οι δυο ανεξάρτητες ερωτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν υποερωτήματα.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους διαβαθμισμένα ερωτήματα (το πολύ τέσσε- ρα). Τα ερωτήματα προτείνεται να ανήκουν σε δυο το πολύ κεφάλαια και δεν είναι απαραιτήτως ισόβαθμα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Για κάθε ερώτηση ή ερώτημα σε οποιοδήποτε θέμα προσδιορίζεται ο στόχος ή οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος που εξετάζονται με αυτό, όπως αναφέρονται στην αρχή κάθε κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου.-3-

2. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο δεύτερο θέμα η μια ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η άλλη με δεκατρείς (13) μονάδες.

Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

 

3. Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων.

Για να κατεβάσετε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες για τη τράπεζα θεμάτων στη Χημεία Α΄Λυκείου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

[Download not found]

 

About the Author
Δρ Ιωάννης Σ. Καλαμαράς


Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών